Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bogaert Naaimachines 

Algemene voorwaarden van Bogaert Naaimachines.
Vestiging adres: Americaanseweg 13, 5961 GN,  Horst (Nederland). Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 59552867

1. Toepasselijkheid 

1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, reparaties en overeenkomsten van Bogaert Naaimachines bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.
1.2 U aanvaardt toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling bij Bogaert Naaimachines.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bogaert Naaimachines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bogaert Naaimachines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen u en Bogaert Naaimachines wordt een feit met het een door u gedane (aan)betaling, en door Bogaert Naaimachines ontvangen bedrag volgens de geldende aanbieding van Bogaert Naaimachines, en de door u daarbij opgegeven bestelling of reparatie.
2.2 Bogaert Naaimachines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bogaert Naaimachines u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst.
 
3. Prijzen/Aanbiedingen 

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief B.T.W.
3.2 Alle prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type-of scanfouten. 
3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen u en Bogaert Naaimachines is tot stand gekomen. Bogaert Naaimachines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
4. Betalingen

4.1 Bij vooruitbetaling op RABO rekening
4.2 Contante betaling bij ophalen.
4.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bogaert Naaimachines heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant. 
4.4 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is Bogaert Naaimachines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen.

5. Levering

5.1 Levertijd: Bogaert Naaimachines streeft er naar om producten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw betaling af te leveren, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld.
5.2. Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt’. Indien het artikel op is en Bogaert Naaimachines u daardoor minder artikelen moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u heeft betaald, dan ontvangt u het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening terug. 
5.3 Levertijden opgegeven door Bogaert Naaimachines zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Bogaert Naaimachines garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
6.2 De garantietermijn van Bogaert Naaimachines komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

a) Nagelaten onderhoud, of

B) Opzettelijke beschadiging of

C) Onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bogaert Naaimachines in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bogaert Naaimachines vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
7.2 Bogaert Naaimachines is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
8.2 Alle geschillen tussen u en Bogaert Naaimachines, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.

Bel ons